Càritas és un òrgan de l'església catòlica que treballa contra la pobresa i l'exclusió social.

ESTATUTS

separator

Capítol I

Disposicions generals

Article 1r. Càritas de Catalunya és un òrgan oficial de l’Església Catòlica per l’acció caritativa i social, instituït per la Conferència Episcopal per acord de 20 de novembre de 1992, que forma part de l’organització territorial de Càritas Espanyola; i es regeix pel Títol VII dels Estatuts de Càritas Espanyola, per aquests estatuts i per les disposicions dels Estatuts i del Reglament de la Confederació de Càritas Espanyola en tot allò que li sigui d’aplicació.

Article 2n. Càritas Catalunya està constituïda per totes les Càritas Diocesanes de les Diòcesis que tenen seu a Catalunya.

Article 3r. Els instituts religiosos i les institucions i associacions eclesials d’acció caritativa i social, degudament reconeguts, que actuen en l’àmbit territorial de Catalunya es podran integrar en aquesta organització territorial de Càritas que manifestin expressament la seva voluntat de fer-ho.

Article 4rt. Càritas de Catalunya té personalitat jurídica pròpia conforme al decret d’erecció canònica de 20 de novembre de 1992 i l’article 4rt. Dels Estatuts de Càritas Espanyola: promourà el seu reconeixement i inscripció en el Registre d’Entitats Religioses del Ministeri de Justícia, i gaudirà d’autonomia en tots els seus actes i en l’administració dels seus béns i recursos.

Article 5è. Càritas de Catalunya no interfereix la personalitat i l’autonomia de les Càritas diocesanes que la integren.

Article 6è. El domicili de Càritas de Catalunya s’estableix per acord de l’Assemblea de Vic, al carrer Santa Maria, núm. 1. L’assemblea podrà decidir el canvi de domicili social dintre del seu àmbit territorial, comunicant-ho a Càritas Espanyola i a la Conferència Episcopal.

 

Capítol II

Dels fins

Article 7è. Càritas de Catalunya té com a fins propis:

  • Actuar com a lloc de trobada, de diàleg i d’ajuda mútua de les Càritas Diocesanes i de les altres institucions que la integrin.
  • Coordinar activitats dels seus membres i gestionar accions en relació amb problemes, qüestions i programes comuns, en l’àmbit territorial.
  • Servir de nexe d’unió entre els seus membres per facilitar la comunicació mútua i l’intercanvi d’informació de les seves activitats.
  • Tenir la representació unitària i comú dels seus membres davant de qualsevol administració organismes i persones públiques o privades en els assumptes que li són propis.
  • En el marc dels Estatuts de la Confederació de Càritas Espanyola, secundar la realització de fins generals de la Confederació i mantenir les relacions necessàries de cooperació i coordinació.

 

Capítol III

Dels òrgans

Article 8è. Càritas de Catalunya es regirà, per l’autoritat col·legial dels bisbes amb seu en el seu territori, per l’assemblea general, i pel seu president.

L’assemblea podrà acordar la creació d’altres òrgans i serveis, com els de vicepresidència, secretaria i administració, que assisteixin al president i facilitin el compliment dels fins i el desenvolupament i execució de les activitats i determinar, a la vegada, l’estructura orgànica i funcional dels càrrecs i serveis que s’estableixin.

Article 9è. El president es designarà pels bisbes del territori, després d’escoltar la proposta que l’assemblea formuli. El seu mandat serà de quatre anys i podrà ésser reelegit.

Article 10. L’assemblea estarà formada per dos representants de cada una de les Càritas diocesanes i de les altres institucions integrades.

També formarà part de l’assemblea el vicepresident i el secretari general, amb veu i vot, quan hi hagin aquests càrrecs.

Article 11. L’assemblea es reunirà com a mínim dues vegades l’any amb caràcter ordinari i amb caràcter extraordinari les vegades que sigui necessari. Ambdues convocatòries les acordarà el president, les de caràcter extraordinari ell mateix o a petició de tres Càritas Diocesanes amb la inclusió de l’ordre del dia.

Article 12. L’assemblea, sigui ordinària o extraordinària, es considerarà vàlidament constituïda per l’adopció d’acords, en primera convocatòria, quan concorrin, presents o representants, la majoria dels membres que la componen, i en segona convocatòria, qualsevol que sigui el nombre dels assistents, presents o representants.

La convocatòria contindrà l’ordre del dia i la indicació del lloc, dia i hora que es portarà a terme. Entre la primera i la segona convocatòria hi haurà almenys el termini de mitja hora, i s’enviarà amb antelació no inferior a vuit dies.

Article 13. Els acords s’adoptaran amb el vot favorable de la meitat més un de les Càritas i les altres institucions que hi assisteixin.

Article 14. Correspon al president dirigir i moderar els debats i concretar els termes de les propostes que es sotmetin a votació. Actuarà de secretari el que ho sigui de Càritas de Catalunya, i si no n’hi ha, el membre que es designi al començament de l’assemblea.

Article 15. En l’assemblea extraordinària només es tractaran els assumptes inclosos en l’ordre del dia, i els que per raó d’urgència inclogui el president, ell mateix o a sol·licitud de qualsevol dels que hi assisteixin prèvia declaració d’urgència per l’assemblea.

Article 16. L’assemblea és l’òrgan suprem al qual li correspon regir totes les activitats i aprovar els programes i projectes d’actuació i pressupostos, així com la memòria, el balanç i els comptes anuals que es presentaran pel president pel seu examen i aprovació en la primera reunió ordinària de cada any.

Article17. Al president li correspon tenir la representació legal de Càritas de Catalunya, executar els acords adoptats per l’assemblea; i realitzar la gestió dels programes i projectes segons els criteris que l’assemblea estableixi, i impulsar i tenir cura del compliment i desenvolupament dels fins de l’organització.

Així mateix a proposta del president l’assemblea pot nomenar els càrrecs per un millor acompliment dels fins, tals com la vicepresidència, la secretaria i l’administració, i la proposta de nomenament de les persones que els hagin de desenvolupar. Tots els serveis seran impulsats i coordinats pel president.

Article 18. L’assemblea podrà constituir comissions d’estudi i d’assessorament en matèries concretes, i per a l’execució d’actuacions i missions específiques que procurin la participació de les Càritas Diocesanes i de les entitats integrades.

Article 18 bis. El vicepresident substituirà al president en totes les funcions quan aquest no pugui actuar.

Article 18 ter. Correspon al secretari lliurar per encàrrec del president les convocatòries de l’assemblea general; aixecar acta de les reunions on hi figurin els temes tractats i els acords; certificar documents de Càritas Catalunya amb el vistiplau del president i tenir cura de l’arxiu.

Article 18 quarter. Correspon a l’administrador preparar l’estat de comptes de l’exercici econòmic i el pressupost anual i tenir cura de l’administració dels béns de Càritas Catalunya d’acord amb el que determina l’Assemblea General i el que estableixi el dret canònic vigent.

 

Capítol IV

Del règim econòmic

Article 19. Els recursos econòmics seran els següents:

  • Les aportacions de les Càritas Diocesanes i de les entitats integrades en la proporció i quantia que fixi l’assemblea.
  • Els donatius, llegats, herències, subvencions i ajudes, procedents de fons públics i privats que rebi.
  • En general els béns i drets que adquireixi per qualsevol títol vàlid en dret.

Article 20. La gestió del patrimoni es portarà a terme amb els instruments necessaris per un adequat rendiment de comptes i la informació puntual que es demani.

Article 20 bis. Anualment es presentarà als bisbes de Catalunya l’estat de comptes i s’observaran les normes canòniques vigents en l’administració dels béns.

 

Capítol V

De la modificació dels Estatuts i de la dissolució

Article 21. La modificació dels Estatuts serà acordada en assemblea general per la majoria de dos terços de vots. Aquestes modificacions han de ser aprovades per la Conferència Episcopal.

Article 22. La dissolució de Càritas de Catalunya es podrà acordar seguint els mateixos tràmits establerts per a la seva creació, i la comissió liquidadora que es designi a l’efecte, destinarà el patrimoni líquid a accions caritatives i socials en l’àmbit territorial propi.